ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΜΧΑ-ΑΣΕΠ

10 Ιούνιος 2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΜΧΑ-ΑΣΕΠ

Για όλους τους ενδιαφερόμενους δημοσιεύουμε τη σχετική ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου στη Θεσσαλονίκη:

Σύμφωνα με το ν. 4610/2019 άρθρο 248 (ΦΕΚ 70/τεύχος Α’/7-5-2019), στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Η γνώση της αλβανικής, αραβικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, ρωσικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις».

Η εξέταση στην βουλγαρική γλώσσα θα διεξαχθεί στις  22 και 23 Ιουνίου 2019.